Оцінка результатів діяльності (рейтинг)
райдержадміністрацій і міськвиконкомів Кіровоградської області


МЕТОДИКА

проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій і міськвиконкомів

 

1.     Оцінка  результатів діяльності райдержадміністрацій і міськвиконкомів (далі - оцінка) проводиться двома етапами:

 • перший -  проведення  аналізу  динаміки  показників за відповідними  напрямами по  кожному району/місту   без порівняння (шляхом  порівняння  досягнутого  рівня показника  оцінки  та його динаміки за кілька років,  що передують  звітному періоду);
 • другий -  проведення рейтингової оцінки (ранжування) районів/міст за кожним напрямом та розрахунку загальної  рейтингової  оцінки  в цілому (шляхом порівняння  відхилення  значень  показників  за  кожним районом/містом від їх найкращих  значень  за  відповідний (звітний)  період  та  відповідне  ранжування  районів від  1-го (найкраще  значення  показника)  до   21-го   (найгірше   значення показника) місця та міст від  1-го (найкраще  значення  показника)  до   4-го   (найгірше   значення показника) місця.

2.     Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень показників  кожної території від максимальних та мінімальних значень таких показників інших територій за формулою

 • де S – сума;
 • Rj  - сума рейтингових оцінок района/міста за кожним  з показників, що характеризують окремий напрям діяльності;   
 • xij   - значення i-го показника j-го района/міста;
 • xmax i      - максимальне значення i-го показника;
 • xmin i      -  мінімальне значення i-го показника.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має позитивне значення, друга частина - для оцінки показників, підвищення яких має негативний ефект.

Середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок району/міста за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності, здійснюється  за формулою:

 • де Rcpj - середнє арифметичне суми рейтингів конкретної території за всіма показниками окремого  напряму;
 • n - кількість показників, за якими проводився розрахунок за окремим напрямом.

За результатами розрахунку визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок району/міста за усіма напрямами за формулою

,

 • де S – сума середніх значень за окремим напрямом;
 • m - кількість напрямів соціально-економічного розвитку, за якими проводився розрахунок рейтингової оцінки.

Найкращою вважається територія, середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок якої  має найнижче значення.